Artiljerijsko opitno gađanje u Nikincima

Jedinica Vojne pošte 2342-8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenja artiljerijskog opitnog gađanja vršiti 13., 14., 15., 16. i 17. novembra 2023. godine, na poligonu u Nikincima, u vremenu od 8 do 18.časova. U reonima Buđanovaca, Brestača, Donjeg Tovarnika, Ogara, Obreža, Grabovaca, Vitojevaca, Platičeva, Hrtkovci, Jarak i Nikinaca, zabranjeno je kretanje, zadržavanje i boravak ljudi, stoke, motornih vozila i stočne zaprege radi njihove lične bezbednosti.Vojska upozorava stanovništvo da je najstrože zabranjeno svako prikupljanje ili diranje nerasprsnutih zrna i da su pri nailasku na takva zrna, dužni da o tome obaveste organe policije ili najbližu komandu Vojske Srbije.

Jovana Stupar