Rad na visokim temperaturama (Video)

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja podseća poslodavce i zaposlene da obavljanje poslova na otvorenom, u narednim danima, treba prilagoditi uslovima visokih temperatura.

Poslodavac ne može uticati na spoljašnje faktore, međutim kada zaposleni obavljaju poslove na otvorenom pri visokim temperaturama poslodavci su dužni da primenjuju Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu i podzakonske propise. Obaveza poslodavca jeste da Aktom o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini proceni rizike po bezbednost i zdravlje zaposlenih što se odnosi i na rad na otvorenom pri visokim temperaturama.

Štetno dejstvo visokih temperatura na zdravlje zaposlenih ima sledeće simptome: dehidracija organizma, brže zamaranje, umanjenje sposobnosti za rad, povećanje grešaka pri obavljanju posla, što može da dovede do pojave zamora, toplotnih grčeva, iscrpljenosti, nesvestice, toplotnog udara i drugog.

Mere koje su poslodavci dužni da primenjuju pri radu na otvorenom pri visokim temperaturama u praksi podrazumevaju čestu zamenu zaposlenih za obavljanje poslova na otvorenom, češće pauze uz obezbeđivanje velikih količina vode i bezalkoholnih napitaka, obezbeđivanje prostora gde zaposleni mogu da se sklone od sunca i rashlade, obavezno davanje informacija zaposlenima o opasnostima po zdravlje zbog izlaganja visokim temperaturama, upoznavanje zaposlenih sa simptomima bolesti prouzrokovanih visokim temperaturama, obezbeđivanje i pružanje prve pomoći ukoliko dođe do zdravstvenih problema zaposlenih.

Radnici koji rade na otvorenom i izloženi su povećanom riziku od raka kože i oštećenja oka zbog izlaganja suncu, sada mogu da mere nivoe štetnog ultraljubičastog (UV) zračenja na svojoj lokaciji pomoću nove aplikacije za mobilne telefone “SunSmart Global UV“, koju su pokrenuli Svetska zdravstvena organizacija i Međunarodna organizacija rada.

„SunSmart Global UV“ aplikacija pruža petodnevne UV i vremenske prognoze na lokacijama širom sveta koje se mogu pretraživati. Ističe vremenske intervale kada je potrebna zaštita od sunca, sa ciljem da se pomogne ljudima da izbegnu prekomerno izlaganje UV zračenju i znaju kada da koriste zaštitu od sunca.

Aplikacija je zasnovana na UV indeksu, koji ukazuje na nivo sunčevog UV zračenja na površini zemlje. UV indeks koristi skalu od 1 do 11 i više. Što je veća vrednost indeksa, veći je potencijal za oštećenje kože i očiju Prilagođavanje aktivnosti na otvorenom i korišćenje zaštite od sunca preporučuje se kada je UV indeks 3 ili veći.

UV oštećenja su kumulativna, a UV zračenje može biti štetno kada su ljudi izloženi duže vreme – čak i na niskim nivoima i manje vremena je potrebno da dođe do oštećenja.

Ova aplikacija je koristan alat za pomoć poslodavcima i zaposlenima u identifikaciji opasnih poslova i planiranju mera bezbednosti i zdravlja na radu i može se besplatno preuzeti na sledećem linku: https://play.google.com/store/apps/details?id=au.org.cancervic.globaluv&hl=en&gl=US

Kako bi se rizik po zdravlje pri radu na visokim temperaturama na otvorenom sveo na najmanju moguću meru, poslodavcima i zaposlenima mogu pomoći Smernice za bezbedan i zdrav rad na otvorenom pri visokim temperaturama koje je pripremila Uprava za bezbednost i zdravlje na radu, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koje možete pronaći na sledećem linku: https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/smernice-za-bezbedan-i-zdrav-rad-na-otvorenom-pri-visokim-temperaturama-0

%d bloggers like this: