Uspešno realizovan plan

Plan za prva dva kvartala 2023. godine je uspešno realizovan . u JKP “Toplifikacija” Sremska Mitrovica rečeno je na sednici skuštine grada.Ukupni prihodi su manji u odnosu na plan i pored toga što su cene grejanja povećane u martu u proseku za5,9%, jer je zbog izuzetno tople zime manje proizvedeno i prodato toplotne energije.Iako je potrošnja energenata bila manja od planirane, troškovi goriva i energije su nešto veći od planiranih, jer je došlo do promene cena gasa u januaru, a zatim u maju ove godine. U prva dva kvartala i priliv i odliv gotovine je veći od planiranog, zbog bolje naplate potraživanja.

Jovana Stupar