Organizovanje Javnog preduzeća (Video)

O Odluci organizovanja Javnog preduzeća urbanizam i izgradnju Ruma , razmatralo se na 30. Skupštinskom zasedanju u Rumi. Ovom Odlukom Javno preduzeće urbanizam i izgradnja Ruma, organizuje se kao zajedničko javno preduzeće čiji je osnivač Opština Ruma sa sedištem u Rumi , kao većinski osnivač i Opština Irig kao suosnivač na osnovu odluke o suosnivanju ovog Javnog preduzeća. Opština Irig opredelila se da ubuduće usluge iz svog domena vrši  Javno preduzeće urbanizam i izgradnju . Kako je istaknuto na sednici Skupštine, bilo je neophodno da se izmeni Odluka o organizovanju i statut preduzeća , kako bi nastupile formalne promene i kako bi ovo javno preduzeće moglo da radi u punom kapacitetui na teritoriji Opštine Irig. Kako je istaknuto na sednici Skupštine, s obzirom da će Javno preduzeće urbanizam i izgradnju Ruma voditi poslove planiranja za teritoriju opštine Irig, to će uticati na kvalitetniji rad ovog preduzeća.Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu opština Srema”.

Milena Božić

%d bloggers like this: