Poziv Opštinskog udruženja penzionera Ruma (Video)

Opštinsko udruženje penzionera Ruma raspisalo je Javni poziv za nabavku ogreva za 2023. godinu, za potrebe korisnika i članova Udruženja. Ponude sa Rešenjem iz Agencije za privredne registre se dostavljaju do 27.januara u zatvorenoj koverti, na adresu Komisije za javne nabavke Opstinskog udruženja penzionera Ruma.

Milena Božić

%d bloggers like this: