Obaveštenje Odeljenja za urbanizam i građenje

Odeljenje za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Ruma na osnovu zakona o proceni uticaja na životnu sredinu objavljuje obaveštenje postupajući pozahtevu investitora projekta „Meltal“ d.o.o Ruma Vladimira Nazora 98 Ruma za odlučivanje o potrebi proceneuticaja na životnu sredinu projekta „Postrojenje za upravljanje neopasnim otpadom“. Uvid u podatke može se izvršiti u prostorijama Odeljenja za urbanIzam i građenje Opštinske uprave Ruma Orloviće broj 5 kancelarija 24 Ruma od 1. Do 6. Juna tekuće godine.

Jovana Stupar