Uspešno poslovanje javnih preduzeća

U periodu 01.01.-31.12.2021. godine, javna preduzeća na teritoriji grada Sremska Mitrovica, uspešno su poslovala, uglavnom prema planu i programu poslovanja za posmatrani period i nije bilo poremećaja u poslovanju preduzeća. Ostvareni prihodi su 11,35 % veći od planiranih, dok su realizovani rashodi za 7,32 % veći od planiranih. Broj zaposlenih i sredstva za zarade su u okvirima planiranih. Ukupan broj zaposlenih u skladu je Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru na teritoriji grada Sremska Mitrovica. Programima poslovanja planiran broj radnika u posmatranom periodu je 455 radnika, a realizovan 446 radnika

Dejana Kovačević