Detaljna regulacija bloka naselja Šašinci

Na 21.sednici Skupštine Grada Sremska Mitrovica, koja će se održati u utorak, između ostalog, razmatraće se odluka da se izradi Plana detaljne regulacije dela centralnog bloka naselja Šašinci. Vizija i dugoročni cilj razvoja prostora u obuhvatu Plana jeste stvaranje prostornih uslova koji će omogućiti podizanje urbaniteta u centralnoj zoni naselja Šašinci. Cilj izrade Plana jeste stvaranje planskog osnova za izgradnju centralnih sadržaja, objekata stanovanja i usklađivanje sa proizvodnim objektima industrije mesa i objekata kompatibilne namene, kao i promenu lokacije površina sporta i rekreacije.

Dejana Kovačević