Sednica Pokrajinske vlade

Pokrajinska vlada donela je danas Odluku o obrazovanju Saveta za rodnu ravnopravnost sa ciljem vođenja politike jednakih mogućnosti za ostavrivanje I unapređivanje rodne ravnopravnosti u Vojvodini. Vlada je donela I odluku kojom je formirana Radna grupa za izradu Programa za zaštitu žena od nasilja u porodici I partnerskim odnosima I drugim oblicima rodno zasnovanog nasilja u nperiodu od 2022.do 2026.godine.

Sremska Televizija