Izmena Plana detaljne regulacije

Opština Ruma usvojila je odluku o izmeni Plana detaljne regulacije pogona za preradu drveta na katastarskoj parceli Žarkovac, čime će parcela  koja je predmet izmena i dopuna radna zona, pored koje već postoji pogon za preradu drveta i čija namera vlasnika je proširenje. Izmena plana podrazumeva promenu namene zemljišta iz poljoprivedno u građevinsko zemljište izvan građevinskog područja za izgradnju objekata za preradu drveta.  Reč je od državnoj parceli, ali da bi bila prodata moralo se prvo pristupiti izmeni plana detaljne regulacije.