Lokalni parlament u Šidu doneo je više odluka vezanih za komunalnu higijenu. Donete su odluke o javnim parkiralištima, zoohigijeni te upravljanju grobljima, sahranjivanji i vršenju pogrebne delatnosti. Pored toga, utvrđene su i izmene Odluke o komunalnim delatnostima na teritoriji opštine Šid.