Suzbijanju korova u šećernoj repi se mora posvetiti posebna pažnja, kako bi se ostvarili visoki prinosi. Hemijske mere zaštite, odnosno primena herbicida je neophodna i ekonomski opravdana. S’ obzirom da zemljišni herbicidi deluju na korove ako je u zemljištu dovoljno vlage za njihovu aktivaciju, može se desiti da aktivacija izostane u nedostatku vlage. Zato je neophodna primena folijarnih herbicida koji se primenjuju posle nicanja, kada je šećerna repa u fazi 2 – 4 lista, što tek sledi na posejanim parcelama. Kod primene folijarnih herbicida, veoma je važno da izbor bude uslovljen sastavom korovske vegetacije, a drugi važan momenat je selektivnost herbicida prema gajenoj biljci tj. šećernoj repi.