Javno komunalno preduzeće “Komunalije” iz Sremske Mitrovice će u narednom periodu težiti da još više unapredi sistem primarne separacije otpada, a sve u cilju smanjenja količine otpada koji se odlaže na deponiju. Ovo preduzeće izvršilo je nabavku linije za separaciju otpada. Sav prikupljeni materijal se odvozi u mašinsku bazu preduzeća, gde se tretira odnosno razvrstava po kategorijama.