Zakon o oružju i municiji

Rok za držanje trofejnog oružja ističe 5. marta 2017. godine. Zakonom o oružju i municiji bio je propisan rok od godinu dana da fizička lica koja imaju odobrenje za držanje trofejnog oružja preregistruju, prodaju, onesposobe ili predaju oružje bez naknade u korist Republike Srbije. Nepostupanje po ovoj zakonskoj odredbi kvalifikovano je kao prekršaj, za koji je predviđena novčana kazna u iznosu od 5.000 do 150.000 dinara, a može se izreći i zaštitna mera oduzimanja oružja i municije.