Rast SMS naplate parkinga za 5%

Sastanak sistema 48 u Inđiji ovog petka bavio se analizom rada i poslovanjem javnog preduzeća Inđija put. U ovom izveštajnom periodu pomenuto preduzeće prati trend rasta naplate parkinga putem SMS poruka za 5 procenata pretežno u prvoj odnosno crvenoj zoni. Kada je u pitanju intervencija u sklopu vertikalne saobraćajne signalizacije Inđija put je 51 put izlazio na teren dok je intervencija u sklopu javne rasvete bilo 149 u ovom izveštajnom periodu.