Pomoć i saglasnost

Na jednoj od poslednjih sednica Opštinskog veća Ruma, doneta je odluka da se Jović Vanji iz Putinaca dodele sredstva u iznosu od 100.000 dinara za plaćanje troškova lečenja deteta, a Kostić Draganu iz Vitojevaca odobrena je novčana pomoć u iznosu od 30.000 dinara za saniranje štete koja je nastala kao posledica požara u kući. Članovi Opštinskog veća dali su saglasnost da se subjektu privatizacije Društvo za održavanje zgrada d.o.o. Beograd izvrši otpis potraživanja po osnovu ustupljenih javnih prihoda koji pripadaju Opštini Ruma, kao i na upotrebu naziva Opštine Ruma u imenu Ženskog fudbalskog udruženja „Ruma“ i u imenu privrednog društva „RUMABEL”.