Poziv za prikupljanje ponuda

Gradska Uprava za opšte i zajedničke poslove i imovinu Grada Sremska Mitrovica, objavila je Poziv, za prikupljanje ponuda u otvorenom postupku za javne nabavke radova – Postavljanje semafora u Ulici Vuka Karadžića. Pravo učešća imaju svi zainteresovani ponuđači, koji ispunjavaju obaveze Zakona o javnim nabavkama, a kriterijum za ocenjivanje je najniže ponuđena cena. Uvid u konkursnu dokumentaciju, može se izvršiti svakog radnog dana od 8. do 14. časova u prostorijama Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove i imovinu Grada, dok konkursnu dokumentaciju, ponuđač može izvršiti, preuzimanjem sa portala  Uprave za javne nabavke ili na internet stranici sremska mitrovica.rs  Ponude se podnose do 11. maja i to do 11.časova. Otvaranje ponuda, obaviće se istog dana u 11,30 časova. Odluka o izboru napovoljnije ponude biće doneta u roku od 15. dana, od dana otvaranja ponuda.