Javni poziv

Gradska uprava za infrastrukturu i imovinu Grada Sremska Mitrovica objavila je poziv za prikupljanje ponuda u postupku za javne nabavke radova na izradi fasade i parterno uređenje škole u Mačvanskoj Mitrovici. Pravo učešća u otvorenom postupku imaju svi zainteresovani ponuđači koji ispunjavaju obavezne uslove, a koji će biti određeni u konkursnoj dokumentaciji. Kriterijum za ocenjivanje jeste najniže ponuđena cena, a uvid u konkursnu dokumentaciju može se izvršiti svakog radnog dana od 8 do 14 časova. Ponude se podnose neposredno ili putem pošte u roku od 30 dana, odnosno do 15. marta 2018. godine, i to do 11 časova.