Komisija za sprovođenje komasacije

Usvojeno je Rešenje o obrazovanju komisije za sprovođenje komasacije za Katastarsku opštinu Šašinci i imenovanju njenih članova, od strane Skupštine grada Sremska Mitrovica. Za predsednika imenovana je Jelena Popović, diplomirani pravnik, kao i sedam članova i njihovi zamenici. Zadatak komisije je da, u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu, sprovede postupak uređenja poljoprivrednog zemljišta komasacijom u KO Šašinci, objedinjuje rad organa i organizacija u tom postupku.