Javna nabavka

Gradska uprava za kulturu, sport i omladinu je uputila poziv za podnošenje ponuda izvršiocima radova Konzervacije, restauracije i prezentacije arheološkog lokaliteta Žitni trg u Sremskoj Mitrovici. Prema tom dokumentu kriterijumi su najniža ponuđena cena, a ukoliko dve ili više ponuda imaju istu ponuđenu cenu, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog koji bude zahtevao manji avans. Rok za dostavu dokumentacije je 11. avgust u 10 časova. Informacije zainteresovani mogu pronaći na zvaničnom sajtu Grada.