Konkurs za direktore

Na poslednjoj održanoj sednici Skupštine grada Sremska Mitrovica donete su odluke o sprovođenju javnih konkursa za izbor i imenovanje direktora javnih preduzeća “Vodovod”, “Toplifikacija” i “Komunalije”, na period od 4 godine. Tekst oglasa za izbor i imenovanje biće objavljen osam dana od donošenja odluke koja je usvojena 31. maja. Neki od uslova su i dokaz o radnom iskustvu na poslovima koji su povezani sa poslovima preduzeća, organizovanju rada i vođenju poslova, uverenje nadležnog organa da lice nije osuđivano, dokaz o stručnoj spremi, državljanstvu, poslovnoj sposobnosti. Prijave se podnose 30 dana od momenta objavljivanja konkursa.