Naknada za upotrebu opštinskih puteva

Usvojena je Odluka o visini naknade za upotrebu opštinskih puteva i ulica na teritoriji grada Sremska Mitrovica, kojom se utvrđuju visina i način obračuna naknade za vanredni prevoz, postavljanje reklamnih tabli, panoa i uređaja za slikovno ili zvučno obaveštenje na javnom putu, odnosno na drugom zemljištu koje koristi upravljač puta “Sirmium put”. Takođe, obuhvata i naknadu za zakup delova zemljišnog pojasa javnog puta, za postavljanje vodovoda, kanalizacije i drugih vodova, pa je tako, između ostalog, naknada za postavljanje reklamnih uređaja na opštinskom putu 7000 dinara po kvadratnom metru reklamne površine, a naknada za postavljanje vodova 20 dinara po dužnom metru, prečnika do 10 cm.