Plan kapitalnih investicija za narednih pet godina

Skupština Grada Sremska Mitrovica usvojila je Odluku o pristupanju izradi plana kapitalnih investicija. Pod tim investicijama podrazumevaju se projekti koji se između ostalog finansiraju iz budžetskih sredstava Grada, projekti čija implementacija traje duže od jedne budžetske godine ili se njeni efekti protežu na period duži od jedne godine. Plan se donosi na period od pet godina. Prilikom izrade Nacrta Odluke o budžetu za narednu godinu Gradska uprava za budžet i lokalni ekonomski razvoj daje analizu mogućnosti realizacije plana u narednom budžetskom periodu. Komisiju za izradu imenovanu od strane gradonačelnika činiće predstavnici Grada, a stručnu pomoć Komisiji su dužni pružiti sva pravna lica čiji je osnivač upravo Grad.