Javni oglas za prodaju merkantilne soje

Grad Sremska Mitrovica u skladu sa Zakonom doneo je odluku o raspisivanju javnog oglasa za prodaju merkantilne soje sa uzurpiranog zemljišta u državnom vlasništvu, roda 2016. godine putem prikupljanja ponuda. Merkantilna soja koja je predmet prodaje je zasejana na zemljištu u katastarskim opštinama Šašinci i Divoš. Očekivani prinos iznosi oko 3000 kg/ha. Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u usev 5. septembra od 8 do 14 časova, a za detaljne informacije i pitanja mogu se obratiti gradskoj upravi za poljoprivredu. Ponude se dostavljaju do 6. septembra u 12 sati.