Primetna pojava kukuruznog plamenca u pećinačkoj opštini

Kukuruzni plamenac je poznata štetočina koja napada kukuruz i muči naše ratare. Borba sa ovom napasti traje od faze deset lista pa tokom čitavog leta. Trenutno, nakon faze metličenja, kukuruzni plamenac se ubušuje u stabljiku i klip i pravi trajna oštećenja. U Donjem Sremu ratari su pregledom parcela ustanovili pojavu ove štetočine.

Počeo je let druge generacije kukuruznog plamenca koji pravi veliku štetu ratarima i u Donjem Sremu. Goran Koldžić iz Subotišta, pregledom svojih parcela ustanovio je pojavu ove štetočine, koja je počela da pravi štetu na stabljici i klipu.

Kraj jula svakako je period kada je druga generacija ove štetočine najaktivnija, kada se ubušuju u stabljiku i kada su već vidljive promene na klipu. Ukoliko se nisu odradile agrotehničke mere tokom prve generacije, može doći do velike brojnosti druge generacije.

Prema rečima našeg sagovornika Dragiše Grujić ratara iz Sibača, pokušaj sprečavanja pojave kukuruznog plamenca tokom prve faze svakako je tretiranje određenim preparatima, ali kao jedna od značajnih mera o kojima treba voditi računa jesu i plodored, sitnjenje kukuruzovine i zaoravanje žetvenih ostataka, kao i sejanje sorti koje su otpornije na ovu štetočinu.